never feeL aLone!

Follow by Email

Followers

OWNERS

OWNERS

8 Jul 2011

saya berbLOGGing untuk apa??

AssaLamuaLaikUm dear bLOggERs!!!!!!! How are getting there? untuK entry ini, izinkan penGGunaan bahasa “SAYA” sebagai ganti diri penuLis yang Lazim menGGUnakan ‘nuFa’ sebagai singkatan nama.

kalian paSti tertanYa-tanYa, isu apa PuLa yang akan saya Bawa HAri ini. Saya terpanGGiL untuk meLuahkan Rasa seLEpas terbaca, terdengaR dan terLihat di media betaPa bLOggers Hari ini dikeCam heBat kerana PenuLisan Isu yang menDatangKan reakSi kUrAnG senanG sesetenGah inDiviDu.

SebeLum saYa memBawa Lebih banyaK SUara2 asing seLEpas Post entry ini, eLOkLaH SAya menGinGatkan GoLongan2 ‘ReaderS’ sUpaya SEgera Berhenti memBaca kaLAu anDa mULa bercanggah PendaPat dengan Saya. Tetapi seperti Lazimnya, saya MenGGunakan kata “hak asasi inDiviDu”.

Saya berBahasa LUrus, tiDak ada istiLah ‘Beating around the Bush’ baGi saya. Luahan ini BUkanLah bermaKna saya PRO atau ANTI- KERAJAAN. Sedikit politik BUkan? Tidak. Jangan Bertelah terLaLu awaL. Saya Di atas pagar. seLagi umur saya BELum menCApai keLAYAkan Membuang Undi, saya BERhak UntUK meniLai, mentaFsiR dan memiLih fahaman Saya SEndiri. MaLah saya tiDak memiLih untuk menGhebahKan Fahaman Mana yang akan Saya Pegang seteLah saya BerkeLayakan membuanG unDi nanti. Juga Tidak kasaR kiRanya saya KataKan saya BOLeh menUKar fahaman BiLa-biLa masa Sahaja. janGan kata Saya LALANG. Kerana Saya SEoranG peniLai yang meneLiti apa itu POLitik.

Biasanya KebanYakan Remaja memiLih untuk tiDak iKut camPUr “Dunia Orang Dewasa” ini. AdakaLanya mereKa sinis dengan Pegangan Saya. But Who cares Right? Telah saya katakan, hak inDiviDu, jangan Diusik sama SekaLi. Kalau anDa kata, tiDak taKUtkaH saya dengan Entry yang serba KontrOversi ini? Jawapan saya, PerLUkah saya Juga Dikecam dan diSoaL siasat hanya Kerana Saya meLUahkan pemerhatian saya di Laman Sesawang ini?

Jangan Bertanya Apa hak saYa Dan Untuk Apa saya menULis seperti ini keRana saYa juGa sedaR, siaPalah saya yang keraP berfiKir ini, aPaLah haK saya MenULis Di kOtak keciL ini. DEngarkah mereKa Apa Yang saya jeritkan Di sini?? SiaPa PULa mahu menGambiL taHU Apa yang diBEBELkan OLeh gadis keciL sePerti saYa. Ya! Saya BUKan siaPa-siaPa! Tapi saYa juga pewaris neGara, bakaL memBUanG Undi. Dan janGan LUpa, satU Undi Pun SanGat Bermakna.

JusterU, BaLiK Ke title Entry ini. Saya BErBLoGGing untuK apa? Suka2? sekaDAr memenUHi keLaziman SEOrang remaja? AtaU apa? MuLanya, saYa FikiR seperti itu juGa. Lama kemUDian, saya terseDar. hiDUp saya bermatLamat. DUnia saya bermatLamat. Langkah saya bERmatLamat. Jadi, hARUsLah bLOg saya BermatLamat juGa!

Jiwa Remaja Saya, muLanya Diam meLihat Dunia. muLanya sekadaR memerhati, memBaca Dan menDEngar. Tapi akaL saya GagaL untuk berhenti meniLai. LaLu, saYa LUahkan seketika ketiDakpuASAn hati yang tiaDa siapa Dapat memBacanya Di sini. Anak-anak keciL seperti saya, akaLnya jarANG Hendak Berhenti menyOaL itu Dan ini. Tetapi saya tiDak taHuLah sebanyak mana Yang sepenDapat seperti saYa. MUngKin ada yang menGanGguk tanDa setUju BenaR., tiDak kurang jUga yang teLah Lama meninggaLkan bLOg saya sebeLum seLesai memBaca. Malah, ada yang tiDak menekan ‘klik’ Langsung Pun.

KadangkaLa seLama HidUp ini, kita jaRANg benaR henDak memanDang ke hADApan. Jarang benaR uNtuk bersiDanG dengan mahkamaH diri kita SEndiRi. JaranG benaR hendak meneriMA perubahan. BiLa ada yang DatanG memBentanGkan satU Pendapat Lain, kita menUtuP mata, memekakkan teLinga, seOLah-OLah kOtOr benar fahaman Lain. AKhirnya, jadiLah kita seperti anai2 DaLam kotak, tiDak tahu LangsUng PERUbahan Dunia dari sekeCiL-keciLnya hingga sebesaR-BesaRnya. BiLa ada yang mengajaK untuk berdeBat, kita masiH menGGUnakan fakta dan strateGi Lama, sedangKan si Pendebat taDi teLah daHuLu tertawa berair mata.

Cuba KaLAU saya tanYakan apa yang termaktuB pada PERKARA 10 (1)(b) DaLam PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, agak-agak reaKsi anDa bagaimana?

Sekian 
kata-kata tak mampu gambarkan ape aku rase
KALAU SENYUM TANDA BEST LA TUUUUUUU

No comments:

EH,TAK BOLEH EK?